Miljötjänster

Vid den byggda miljön vid infrastruktur och stadsmiljöer är utgångspunkten ett högklassigt miljöuppföljningsprogram, utvärdering av miljörisker samt minimering av skador. Målsättningen är alltid att miljön inte avsevärt påverkas som en konsekvens av byggandet

Våra erfarna experter planerar varje enskilt byggprojekt, kartlägger miljöriskerna, fastställer behövliga undersökningar och sammanställer ett miljökontrollprogram. Vår expertis täcker uppföljning av grundvattenmagasinens nivå och kvalité i både jord och berg samt kontroll av marksättning.

Vi har tätt samarbete med ackrediterade (FINAS) laboratorier för att erhålla tillförlitliga och högklassiga analyser utförda enligt standardiserade metoder. För att uppnå de utsatta miljömålen krävs att planeringsbesluten är baserade på uppföljningsresultaten, att utförda byggarbeten är gjorda korrekt samt att ha en god växelverkan med alla aktörer under projekteringens olika skeden.

En viktig del av vårt konsultarbete är att hålla miljömyndigheterna och projektets övriga aktörer ajour. Tillsammans med Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy utvecklar vi det browser-baserade miljöuppföljningssystemet EMO (Environmental Monitoring Online), vars trumfkort är dess öppenhet och realtid. På detta vis förbättras förutsättningarna för att projektet lyckas samtidigt som omgivningen, kunden och myndigheterna tas i beaktan på bästa möjliga vis under projektets gång.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast […]

Läs mer

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut […]

Läs mer

Ytterligare information av: Paula Kajava +358503377876