Sekretesspolicy

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:s utredning som gäller register över behandling av kunduppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016)

Dataskyddslagen (1050/2018)

Registerinnehavare

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd.

0650198-1

Stationkarlsgatan 2

00520 Helsingfors

Kontaktperson i frågor gällande registret

Kirsi Toukola

0404560425

kirsi.toukola@rockplan.fi

De registrerade

Alla Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:s kunder och kunders kontaktpersoner samt potentiella kunder som kontaktat företaget med avsikt att köpa våra tjänster.

Användningssyftet av personuppgifterna och bevaringstiden

Registret används för att hantera kundkontakter och för fakturering. Informationen kan även användas för statistikföring, för leverans av produkter och tjänster samt för att hålla information med kunderna. Ifall kunden givit tillstånd, används informationen också för att sända nyhetsbrev, marknadsföring, reklam och direkt marknadsföring. Kunden har alltid rätt till att neka användningen av uppgifterna för direkt marknadsföring. Kundens personuppgifter bevaras så länge som företaget anser att de är kunder hos företaget. Potentiella kunders uppgifter bevaras så länge som det är ändamålsenligt för att ett nytt samarbete fås till stånd. Föråldrade kunduppgifter tas bort från företagets kunduppgiftsregister.

Registrets innehåll

Registret kan innehålla följande informationer:

 • Den registrerades namn och kontaktuppgifter
 • Företagets namn, kontaktuppgifter och bransch
 • information som är nödvändig för att upprätthålla kundrelationer och kunders kontaktuppgifter (så som fakturering, tilläggsinformation som kunden givit, köpta produkter och tjänster, fakturerade arbeten eller arbeten som ska faktureras)
 • Information som är försäljningsfrämjande samt information som gäller marknadsföring
 • Teknisk information och information om cookies och samhörande information som skickats till den registrerades webbläsare

Den registrerades rättigheter

De registrerade har rätt till att neka företaget att använda personuppgifterna för direkt marknadsföring. Genom att trycka på ”avsluta beställning” i slutet av kundupplysningen eller i nyhetsbrevet förbjuds direkt marknadsföring.

Registrerade kunder har rätt att kontrollera informationen som företaget har om honom eller henne på ett sätt som stämmer överens med dataskyddslagen. Informationen från registret fås genom att skriftligen be om den. Efter att förfrågan behandlats skickas informationen till kunden på ett överenskommet sätt. Ifall du märker brister eller fel i registret, kan du be oss korrigera eller komplettera dem så att de är rätt genom att skicka mejl till kirsi.toukola@rockplan.fi

en registrerad kund har även följande rättigheter:

 • rätt till information om hanteringen av personuppgifterna
 • rätt att kontrollera och korrigera uppgifter vi har om honom eller henne i vårt register som berör hen samt komplettera dem
 • Rätt till att kräva korrigering av uppgifterna ifall de är fel och/ eller otydliga och ifall de är bristfälliga har kunden rätt att kräva komplettering av informationen.
 • Rätt att kräva oss ta bort personuppgifterna gällande hen
 • inhibera samtycket och rätt att motsätta sig hanteringen av personuppgifter.
 • rätt att göra en klagan till dataombudsmannen, ifall hen upplever att vi bryter mot dataskyddslagen i samband med hanteringen av registret.
 • Rätt att begränsa användningen av personuppgifterna

Regelmässiga informationskällor

information gällande de registrerade fås normalt av de registrerade till systemet eller per mejl, telefon, med en blankett, via mobilapplikationen, via kundens hemsidor eller på ett annat motsvarande sätt.

Regelmässig överlåtelse av information

Ifall kundens personuppgifter överlåts till en tredje part, så som en underleverantör, meddelas detta till kunden antingen muntligt eller skriftligt. Kundens personuppgifter överlåts inte utanför EU utan att kunden muntligt eller skriftligt givit sitt medgivande till detta förfarande.

Skydd av registret

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd.   håller kundens personuppgifter konfidentiella och säkerställer att alla personer som behandlar kundens personuppgifter förbinder sig till konfidentiell användning av dem eller att de binds av motsvarande lagar som gäller tystnadsplikt. Kundernas personuppgifter är skyddade på nätet med hjälp av antivirus- och antispionageprogram. Utomstående kan inte besöka tjänsteleverantörens eller Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd.:s utrymmen. De nätsidor var kunduppgifteran finns är inte tillgängliga för personer som inte är anställda av företaget utan att en person som arbetar för tjänsteleverantören är i samma utrymme. På detta sätt kan vi säkerställa att utomstående inte kommer åt informationen. Utrymmena är skyddade med elektroniskt låsta dörrar och med övervakningskameror, datorerna är skyddade med personliga lösenord.

Cookies

Cookies är data som sparas på en persons dator som besöker nätsidan, i regel som sökhistorik. Den sparas i form av cookies, dessa kan exempelvis vara val som användaren gjort på nätsidan, ifylld kontaktinformation, eller andra motsvarande uppgifter som underlättar användningen av nätsidan. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi utveckla vår service och förbättra användarupplevelsen. I en del fall använder vi oss även av cookies för att spara inställningar som underlättar användningen, så som exempelvis inloggningsinformation. Cookies är vanliga textfiler och de skadar inte användarens datorer eller egna filer.

Cookies och Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd.  

Vi använder oss av cookies på vår nätsida och det är vår skyldighet att informera om det. Även tredje parter kan lägga upp cookies på användarens maskin då användaren besöker våra tjänster. Tredje parter är exempelvis reklamnätverk och olika mätnings- och observationsservice entreprenörer. Nedanför kan ni se en lista över cookies som vi använder och till vad vi använder informationen.

Google Tag Manager

GTM, alltså Google Tag Manager är ett verktyg för administrering av uppföljningstaggar. Med hjälp av denna får vi flera uppföljningskoder till nätsidan via en kort kod.

Google Analytics

Med hjälp av Google Analytics följer vi med besökarantalet och deras sökbeteende på nätsidan. Denna data kan dock inte kopplas ihop med en enskild person. Med information som vi fått av Google kan vi även rikta reklam.

Facebook pixel

Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi göra upprepad reklam, alltså annonsera våra tjänster en gång till i Facebook för en sådan person som besökt vår hemsida. Upprepad reklam är ett effektivt medel att påminna de intresserade besökarna om företaget på nytt och få dem att kontakta oss. Detta möjliggör kundanpassad reklam.

Återmarknadsföring

Våra webbsidor samlar in data om våra besökare för återmarknadsföring. Med hjälp av återmarknadsföring kan vi anpassa reklamer till personer som tidigare besökt vår hemsida. Insamlade data kan inte kopplas till enskilda personer.  

Bloggtexters kommentarer och gilla markeringar

Ifall du kommenterar en av våra bloggtexter eller trycker på gillamarkeringen, skapas en cookie. Om du gillar en bloggartikel i Facebook skapas det också en cookie på webbsidan. Webbsidan identifierar Facebook-gilla markeringar som gäller våra artiklar och visar markeringarna också i samband med artikeln på webbsidan. Detta är möjligt genom att dela artikeln via en egen URL-adress. Systemet kan även söka fram gilla markeringar från andra webbsidor.

Kontaktformulär/blanketter

Webbsidans olika kontakformulär samlar också in cookies. I dessa samanhang sparas även personuppgifter om användaren, men de överlåts aldrig till tredje parter och all information är i säkert förvar i en skyddad omgivning bestående av brandmurar och starka lösenord.

Sammanfattning

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. samlar in data av sina besökare. Insamlad data och personuppgifter som användaren lämnat behandlas utgångsmässigt endast av anställda hos Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. och de förvaras så länge som det kan anses nödvändigt med beaktande av datas användningsändamål. Exempelvis bevaras information om nyhetsbrevprenumeranterna så länge som kunden vill fortsätta få nyhetsbrevet. Vi använder oss av cookies så att vi inte kränker integritetsskyddet för någon användares del. Informationen används inte heller för att identifiera enskilda besökare. Webbsidans användare kan även neka användningen av cookies via sin egen webbläsare, men detta kan leda till att hemsidan inte fungerar på bästa möjliga sätt.