Vattenförsörjning

Kakolabackens avloppsreningsverk

Ett 470 000 m3 stort utrymme sprängdes ut för Kakolabackens avloppsreningsverk, som ligger strax intill Åbo centrum. Det nya avloppsreningsverket ersatte fem gamla avloppsreningsverk och tack vare det minskade regionens avfallsvattenbelastning till havet med 30–50 %.

Biogasen, som extraheras från slammet i samband med reningsprocessen används som fjärrvärme. Kakolas värmepumpsanläggning använder sig i sin tur av spillvärmet från det renade avloppsvattnet.

Det gamla fängelset i Kakola, som är en värdefull gammal byggnad, medförde sina egna utmaningar för brytningen av berget. Under planeringsskedet och konstruktionsskedet beaktades speciellt tätortsomgivningen samt det geografiska läget i vår värdefulla innerskärgård.

Kakola värmepumpsanläggning

Kakolas värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärmen som uppstår från Kakolabackens vattenreningsverks avloppsvatten. Värmepumpsanläggningen producerar fjärrvärme samt fjärrkylning för fastigheter i Åbo. Värmepumpsanläggningen använder sig således av förnybar energi!

Värmepumpsanläggningen är bruten in i berget under marken i närheten av Kakolabackens vattenreningsverk. I samband med att värmepumpsanläggningen togs i bruk minskade användningen av fossila bränslen i området och samtidigt även utsläppen av växthusgaser, eftersom värmepumpsanläggningen delvis ersatte användningen av stenkol i Nådendals kraftverk.

Viksbacka avloppsreningsverk

Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994. Reningsverket är Finlands och Nordens största reningsverk.

Reningsprocessen vid Viksbacka reningsverk baserar sig på aktivslammetoden, där man utnyttjar gaser som uppkommer (biogas) i samband med rötning av slam. Denna gas kan användas som energi.

Rockplan har varit med i både planeringen av reningsverket i berget samt även senare vid utvidgningen av reningsverket. I det senare utvidgningsskedet schaktades ytterligare utrymmen i bergen för att skapa plats för en biologisk slutfiltrering och för en ny processlinje. Under hela utvidgningen var reningsverket i bruk. Med hjälp av utvidgningen ökade kväveavläsningen till 70 % enligt myndigheternas krav.

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut det renade avloppsvattnet. Till det nya reningsverket i Blombacken ska totalt ca 20 km tunnlar för inkommande och utgående avloppsvatten samt infarter till avloppstunnlarna drivas i berget.

Till entreprenaden hör även de för säkerheten väsentliga schakten för nödutgångar och för underhåll; Finnås underjordiska pumpstation för tryckhöjning och tömning med tillhörande byggnader ovanför marken; samt konstruktionen av en ytterst krävande anslutning till en befintlig havstunnel. Havstunneln leder avloppsvattnet 15 kilometer ut i havet.

Under den allmänna projekteringsfasen var Rockplan även aktivt med då man sökte lämpliga områden för placeringen av reningsverket i Esbo. Fem olika områdens lämplighet analyserades.

Man uppskattar att projekten färdigställs sommaren 2021, år 2022 ska det nya reningsverket i Blombacken behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast oföränderliga byggs centrareningsverket in i berget. Detta möjliggör en omgivning som är konstant likadan oberoende av årstiden, vilket reningsprocessen kräver för att fungera bra.

För att belasta miljön och vattendragen så lite som möjligt utnyttjar centralreningsverket de nyaste reningsteknikerna. Reningsverkets aktivslamanläggningprocess kompletteras med sandfiltrering och UV-desinficering. Det renade avloppsvattnet leds ut i Pyhäjärvi via en tunnel.

Hur tunneldrivningen avancerar kan följas via EMO (Environmental Monitoring Online) som är ett miljöuppföljningssystem utvecklat av Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Vid planeringen av Tammerfors Centralreningsverk har man tagit i beaktande att anläggningen i framtiden ska kunna utvidgas.