Slutförvaring av kärnavfall

Forskningsutrymmet ONKALO®

Det 450 m under markytan belägna forskningscentrumet ONKALO® förser forskarna med värdefull information om Olkiluotos berggrund och dess lämplighet som läge för slutförvaret av använt kärnbränsle. Här utförs exempelvis geologiska, hydrogeologiska och geokemiska undersökningar av berggrunden. Brytningen av utrymmet sker med den traditionella borrnings- och sprängningsmetoden.  Med hjälp av korta testtunnlar möjliggörs observationer av omgivningen och forskning utan att byggandet av slutförvaringsutrymmet störs.

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i till och med 100 000 år kan skydda kärnbränslet från mekanisk belastning.

Slutförvaringsutrymmena kommer att drivas 400 meter ner in i Olkiluotos urberg, slutförvaringskapslarna kommer att placeras in i borrade hål avsedda för kapslarna i slutförvaringstunnlarna. Den stadiga berggrunden har så gott som oföränderliga förhållanden och skyddar emot fluktueringar i temperaturen som sker på markytan.

Bergbrytninsarbeten påbörjades år 2016 och slutförvaringen av kärnbränslet ämnar man ta i bruk på 2020-talet.