Projektutveckling

Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och huvudingången är belägen i Månsasbacken. Skyddsutrymmet är huvudsakligen ett bergskydd och huvudingångsbyggnadens huvudsakliga byggmaterial är armerad betong.

Man har konstaterat av att konstruktionen lider av fuktproblem, mest i bottenbjälklaget, men även i väggarna och bergtaket som man har behandlat med sprutbetong läcker på vissa ställen. Uppdragets syfte är att reda ut konsekvenserna av fuktproblem i anläggningens bottenbjälklag, projektera nya golvkonstruktioner till utvalda områden och förbättra ventilationen. För tillfället renoveras bottenbjälklaget så att det ska vara självventilerande.

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut det renade avloppsvattnet. Till det nya reningsverket i Blombacken ska totalt ca 20 km tunnlar för inkommande och utgående avloppsvatten samt infarter till avloppstunnlarna drivas i berget.

Till entreprenaden hör även de för säkerheten väsentliga schakten för nödutgångar och för underhåll; Finnås underjordiska pumpstation för tryckhöjning och tömning med tillhörande byggnader ovanför marken; samt konstruktionen av en ytterst krävande anslutning till en befintlig havstunnel. Havstunneln leder avloppsvattnet 15 kilometer ut i havet.

Under den allmänna projekteringsfasen var Rockplan även aktivt med då man sökte lämpliga områden för placeringen av reningsverket i Esbo. Fem olika områdens lämplighet analyserades.

Man uppskattar att projekten färdigställs sommaren 2021, år 2022 ska det nya reningsverket i Blombacken behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades i Nickby centrum på 28 m djup. Vid behov kan allaktivitetshallen omvandlas till ett skyddsrum vars kapacitet räcker för 1800 personer.

Sporthallen som är i vardagligt bruk kan delas in i fyra delar, varav en kan isoleras med en ljudisolerande barriär. Under dagarna är hallen huvudsakligen i de närliggande skolornas användning, men tack vare hallens storlek är det även möjligt att hålla officiella innebandy- och handbollsmatcher i hallen. I läktaren finns det rum för 250 åskådare.

I samband med allaktivitetshallen finns det även olika mötesrum, ett cafe’ och ett gym.