Miljötjänster

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut det renade avloppsvattnet. Till det nya reningsverket i Blombacken ska totalt ca 20 km tunnlar för inkommande och utgående avloppsvatten samt infarter till avloppstunnlarna drivas i berget.

Till entreprenaden hör även de för säkerheten väsentliga schakten för nödutgångar och för underhåll; Finnås underjordiska pumpstation för tryckhöjning och tömning med tillhörande byggnader ovanför marken; samt konstruktionen av en ytterst krävande anslutning till en befintlig havstunnel. Havstunneln leder avloppsvattnet 15 kilometer ut i havet.

Under den allmänna projekteringsfasen var Rockplan även aktivt med då man sökte lämpliga områden för placeringen av reningsverket i Esbo. Fem olika områdens lämplighet analyserades.

Man uppskattar att projekten färdigställs sommaren 2021, år 2022 ska det nya reningsverket i Blombacken behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast oföränderliga byggs centrareningsverket in i berget. Detta möjliggör en omgivning som är konstant likadan oberoende av årstiden, vilket reningsprocessen kräver för att fungera bra.

För att belasta miljön och vattendragen så lite som möjligt utnyttjar centralreningsverket de nyaste reningsteknikerna. Reningsverkets aktivslamanläggningprocess kompletteras med sandfiltrering och UV-desinficering. Det renade avloppsvattnet leds ut i Pyhäjärvi via en tunnel.

Hur tunneldrivningen avancerar kan följas via EMO (Environmental Monitoring Online) som är ett miljöuppföljningssystem utvecklat av Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Vid planeringen av Tammerfors Centralreningsverk har man tagit i beaktande att anläggningen i framtiden ska kunna utvidgas.

Västmetron

Byggnationen av västmetron har varit ett av de mest omtalade projekten som utförts inom huvudstadsregionen. Till byggnationen av västmetron hörde 21 km nya spår samt 13 nya stationer, med andra ord räckte det till av arbete till flera olika konsultföretag.

Det första skedet av västmetrons projekt blev färdigt år 2017, samma år togs förbindelsen mellan Gräsviken och Mattby i bruk. Juha Salmelainen som arbetar på Rockplan var huvudansvarig för den bergtekniska projekteringen (PS-KAT). Byggnationen av förbindelsen mellan Gräsviken och Kägeludden projekterade vi tillsammans med Finnmap Infra sam WSP Finland Oy som en konsultkoalition vid namnet FKW.

I det andra skedet byggs förbindelsen mellan Mattby och Stensvik. För planeringen och konsulteringen av projektet är konsultkoalitionen Sigma ansvarig, Sigma består av Finnmap infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy.