Metro, trafik och parkering

Stockholms tunnelbana – Blå linje till Nacka

Utvidgning av den blåa linjen i Stockholms tunnelbana från Kungsträdgården med nya ändstationerna Nacka och Sockenplan. Längden av spåret är 11 km och fem nya stationer kommer att tas i bruk på sträckan. Till Rockplans ansvarsuppgifter hör Nacka och Gullmarsplans bergkonstruktionsplanering och ingenjörsgeologi samt uppgörande av ingenjörsgeologiska rapporter för Gullmarsplan, Sofia, Hammarby kanal och Sickla.

Utvidgningen av den blåa linjen påbörjades år 2019 och det är meningen att tunnelbanan trafikeras år 2030.

Södra Hermanstrands bergparkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen i södra Hermanstrand är byggt för att betjäna bostadsområdets bostäder och kontorsutrymmen. Sammanlagt finns det plats för 336 fordon och från utrymmet finns det fem trappuppgångar och fyra hissförbindelser som för besökaren upp till markytan. I samband med planeringen av parkeringsanläggningen har man satsat på att få ingångarna på markytan att smälta in i omgivningen och bli en del av stadsmiljön.

Nordsjö trafiktunnlar

Projektering av vägtunnlarna vid Borgarstrandsviken samt Labbacka järnvägstunnlar i Nordsjö hamn tillsammans med Finnmap Infra Oy.

Den 1600 m långa vägtunneln i Nordsjö hamn sträcker sig under Borgarstrandsviken, på djupaste stället går tunnelns sträckning 25 meter under havsytan. Vägtunneln i Nordsjö är för tillfället den tredje längsta vägtunneln i Finland och togs i bruk år 2007. Tunneln leder trafikflödet från Nordsjö hamn till Ring III:ans början.

Den 600 m långa järnvägstunneln i Labbacka är en del av den 19 km långa hamnbanan för godstrafik och sträcker sig under Labbackas Natura 2000-område. Efter Labbacka går banan över Borgarstrandsviken.

År 2008 beviljade Finlands byggnadsförbund Nordsjö hamn och trafikandordningar RIL-priset. Priset ges som erkännande för påvisad utmärkt kunskap inom byggbranschen genom god planering och utföring av projektet.

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som ett friluftsområde beslöts det att busslinjen skulle dras under parken istället för att dra linjen genom den. För tillfället är tunneln endast i bruk för den kollektiva busstrafiken, men i samband med planeringen har man även beaktat möjligheten för att spårvagnar trafikerar den i framtiden. Stamlinjen 560 som använder tunneln betjänar passagerare på distansen Nordsjö-Myrbacka.

Då Svedängens tunnel blev klar år 2015 hade budgeten underskridits med mera än 6 miljoner euro. Besparingen var möjlig genom att förenkla designen från en konstruktion med två tunnlar till en konstruktion med ett tunnelschakt. Sprängstenarna som uppstod i samband med byggandet användes för att restaurera Svedängens friluftsområde och för schaktningsarbetena i Kungseken.

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning togs i bruk år 2000 var det den näst största parkeringsanläggningen i Helsingfors. På tre våningar och i två hallar fanns det sammanlagt 725 parkeringsplatser i anläggningen. Från parkeringsanläggningen finns det förbindelser som fotgängare kan använda till köpcentrumet Kluuvi och till Helsingfors universitets metrostation. Vid behov kan utrymmet användas som skyddsutrymme för 7500 personer.

Västmetron

Byggnationen av västmetron har varit ett av de mest omtalade projekten som utförts inom huvudstadsregionen. Till byggnationen av västmetron hörde 21 km nya spår samt 13 nya stationer, med andra ord räckte det till av arbete till flera olika konsultföretag.

Det första skedet av västmetrons projekt blev färdigt år 2017, samma år togs förbindelsen mellan Gräsviken och Mattby i bruk. Juha Salmelainen som arbetar på Rockplan var huvudansvarig för den bergtekniska projekteringen (PS-KAT). Byggnationen av förbindelsen mellan Gräsviken och Kägeludden projekterade vi tillsammans med Finnmap Infra sam WSP Finland Oy som en konsultkoalition vid namnet FKW.  

I det andra skedet byggs förbindelsen mellan Mattby och Stensvik. För planeringen och konsulteringen av projektet är konsultkoalitionen Sigma ansvarig, Sigma består av  Finnmap infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy.