Inspektioner och modellering

Kakolabackens avloppsreningsverk

Ett 470 000 m3 stort utrymme sprängdes ut för Kakolabackens avloppsreningsverk, som ligger strax intill Åbo centrum. Det nya avloppsreningsverket ersatte fem gamla avloppsreningsverk och tack vare det minskade regionens avfallsvattenbelastning till havet med 30–50 %.

Biogasen, som extraheras från slammet i samband med reningsprocessen används som fjärrvärme. Kakolas värmepumpsanläggning använder sig i sin tur av spillvärmet från det renade avloppsvattnet.

Det gamla fängelset i Kakola, som är en värdefull gammal byggnad, medförde sina egna utmaningar för brytningen av berget. Under planeringsskedet och konstruktionsskedet beaktades speciellt tätortsomgivningen samt det geografiska läget i vår värdefulla innerskärgård.

Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och huvudingången är belägen i Månsasbacken. Skyddsutrymmet är huvudsakligen ett bergskydd och huvudingångsbyggnadens huvudsakliga byggmaterial är armerad betong.

Man har konstaterat av att konstruktionen lider av fuktproblem, mest i bottenbjälklaget, men även i väggarna och bergtaket som man har behandlat med sprutbetong läcker på vissa ställen. Uppdragets syfte är att reda ut konsekvenserna av fuktproblem i anläggningens bottenbjälklag, projektera nya golvkonstruktioner till utvalda områden och förbättra ventilationen. För tillfället renoveras bottenbjälklaget så att det ska vara självventilerande.

Västmetron

Byggnationen av västmetron har varit ett av de mest omtalade projekten som utförts inom huvudstadsregionen. Till byggnationen av västmetron hörde 21 km nya spår samt 13 nya stationer, med andra ord räckte det till av arbete till flera olika konsultföretag.

Det första skedet av västmetrons projekt blev färdigt år 2017, samma år togs förbindelsen mellan Gräsviken och Mattby i bruk. Juha Salmelainen som arbetar på Rockplan var huvudansvarig för den bergtekniska projekteringen (PS-KAT). Byggnationen av förbindelsen mellan Gräsviken och Kägeludden projekterade vi tillsammans med Finnmap Infra sam WSP Finland Oy som en konsultkoalition vid namnet FKW.

I det andra skedet byggs förbindelsen mellan Mattby och Stensvik. För planeringen och konsulteringen av projektet är konsultkoalitionen Sigma ansvarig, Sigma består av Finnmap infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy.