Huvudprojektering och arkitektprojektering

Södra Hermanstrands bergparkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen i södra Hermanstrand är byggt för att betjäna bostadsområdets bostäder och kontorsutrymmen. Sammanlagt finns det plats för 336 fordon och från utrymmet finns det fem trappuppgångar och fyra hissförbindelser som för besökaren upp till markytan. I samband med planeringen av parkeringsanläggningen har man satsat på att få ingångarna på markytan att smälta in i omgivningen och bli en del av stadsmiljön.

Svedängstunneln

Svedängens tunnel är en över 1 km lång kollektivtrafiktunnel som går under centralparken i Helsingfors. För att bevara centralparken som ett friluftsområde beslöts det att busslinjen skulle dras under parken istället för att dra linjen genom den. För tillfället är tunneln endast i bruk för den kollektiva busstrafiken, men i samband med planeringen har man även beaktat möjligheten för att spårvagnar trafikerar den i framtiden. Stamlinjen 560 som använder tunneln betjänar passagerare på distansen Nordsjö-Myrbacka.

Då Svedängens tunnel blev klar år 2015 hade budgeten underskridits med mera än 6 miljoner euro. Besparingen var möjlig genom att förenkla designen från en konstruktion med två tunnlar till en konstruktion med ett tunnelschakt. Sprängstenarna som uppstod i samband med byggandet användes för att restaurera Svedängens friluftsområde och för schaktningsarbetena i Kungseken.

Gloets parkeringsanläggning

Parkeringsanläggningen vid Gloet schaktades in i berggrunden under en existerande servicetunnel, ungefär 26 meter under byggnaden Porthania. Då Gloets parkeringsanläggning togs i bruk år 2000 var det den näst största parkeringsanläggningen i Helsingfors. På tre våningar och i två hallar fanns det sammanlagt 725 parkeringsplatser i anläggningen. Från parkeringsanläggningen finns det förbindelser som fotgängare kan använda till köpcentrumet Kluuvi och till Helsingfors universitets metrostation. Vid behov kan utrymmet användas som skyddsutrymme för 7500 personer.

Månsas idrottshall

Månsas idrottshall är beläget i ett underjordiskt skyddsrum som byggdes 1998. Ingången till de underjordiska utrymmena är vid Talldungevägen och huvudingången är belägen i Månsasbacken. Skyddsutrymmet är huvudsakligen ett bergskydd och huvudingångsbyggnadens huvudsakliga byggmaterial är armerad betong.

Man har konstaterat av att konstruktionen lider av fuktproblem, mest i bottenbjälklaget, men även i väggarna och bergtaket som man har behandlat med sprutbetong läcker på vissa ställen. Uppdragets syfte är att reda ut konsekvenserna av fuktproblem i anläggningens bottenbjälklag, projektera nya golvkonstruktioner till utvalda områden och förbättra ventilationen. För tillfället renoveras bottenbjälklaget så att det ska vara självventilerande.

Sundholmens kollager

I samband med Sundholmens kraftverk byggdes det på 2000-talet fyra underjordiska kollager som till de djupaste delarna ligger 120 m under havsytan. Då kollagret togs i bruk var det ett av de första av sitt lag i världen. Silorna är 65 meter höga, 40 meter breda och de rymmer 250 000 ton stenkol.

Formgivningen av lagren var en konsekvens av att man övergick till helautomation. De cylinderformade kolsilorna möjliggjorde utnyttjande av tyngdkraft i processen, denna form var även ur bergmekaniska skäl optimal. Genom att placera kolförvaren under jorden kunde utrymmet på markytan utnyttjas för kontors- och butiksutrymmen.

Helen har förbundit sig att gradvis avstå från användningen av stenkol och användningen av stenkol i Sundholmen upphör senast 2029. Vi väntar med intresse på hur de gamla underjordiska kolförvaren kommer att utnyttjas i framtiden!

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och konstrueras ligger 900 meter inne i berget. På serviceplatån ska exempelvis lagrings- samt personalutrymmen placeras. I framtiden finns här kanske även Lapplands djupast belägna personalmatsal.