Gruvdrift, industri, energi

Sundholmens kollager

I samband med Sundholmens kraftverk byggdes det på 2000-talet fyra underjordiska kollager som till de djupaste delarna ligger 120 m under havsytan. Då kollagret togs i bruk var det ett av de första av sitt lag i världen. Silorna är 65 meter höga, 40 meter breda och de rymmer 250 000 ton stenkol.

Formgivningen av lagren var en konsekvens av att man övergick till helautomation. De cylinderformade kolsilorna möjliggjorde utnyttjande av tyngdkraft i processen, denna form var även ur bergmekaniska skäl optimal. Genom att placera kolförvaren under jorden kunde utrymmet på markytan utnyttjas för kontors- och butiksutrymmen.

Helen har förbundit sig att gradvis avstå från användningen av stenkol och användningen av stenkol i Sundholmen upphör senast 2029. Vi väntar med intresse på hur de gamla underjordiska kolförvaren kommer att utnyttjas i framtiden!

Kakola värmepumpsanläggning

Kakolas värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärmen som uppstår från Kakolabackens vattenreningsverks avloppsvatten. Värmepumpsanläggningen producerar fjärrvärme samt fjärrkylning för fastigheter i Åbo. Värmepumpsanläggningen använder sig således av förnybar energi!

Värmepumpsanläggningen är bruten in i berget under marken i närheten av Kakolabackens vattenreningsverk. I samband med att värmepumpsanläggningen togs i bruk minskade användningen av fossila bränslen i området och samtidigt även utsläppen av växthusgaser, eftersom värmepumpsanläggningen delvis ersatte användningen av stenkol i Nådendals kraftverk.

Forskningsutrymmet ONKALO®

Det 450 m under markytan belägna forskningscentrumet ONKALO® förser forskarna med värdefull information om Olkiluotos berggrund och dess lämplighet som läge för slutförvaret av använt kärnbränsle. Här utförs exempelvis geologiska, hydrogeologiska och geokemiska undersökningar av berggrunden. Brytningen av utrymmet sker med den traditionella borrnings- och sprängningsmetoden.  Med hjälp av korta testtunnlar möjliggörs observationer av omgivningen och forskning utan att byggandet av slutförvaringsutrymmet störs.

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och konstrueras ligger 900 meter inne i berget. På serviceplatån ska exempelvis lagrings- samt personalutrymmen placeras. I framtiden finns här kanske även Lapplands djupast belägna personalmatsal.  

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i till och med 100 000 år kan skydda kärnbränslet från mekanisk belastning.

Slutförvaringsutrymmena kommer att drivas 400 meter ner in i Olkiluotos urberg, slutförvaringskapslarna kommer att placeras in i borrade hål avsedda för kapslarna i slutförvaringstunnlarna. Den stadiga berggrunden har så gott som oföränderliga förhållanden och skyddar emot fluktueringar i temperaturen som sker på markytan.

Bergbrytninsarbeten påbörjades år 2016 och slutförvaringen av kärnbränslet ämnar man ta i bruk på 2020-talet.