Geologi och miljö

Stockholms tunnelbana – Blå linje till Nacka

Utvidgning av den blåa linjen i Stockholms tunnelbana från Kungsträdgården med nya ändstationerna Nacka och Sockenplan. Längden av spåret är 11 km och fem nya stationer kommer att tas i bruk på sträckan. Till Rockplans ansvarsuppgifter hör Nacka och Gullmarsplans bergkonstruktionsplanering och ingenjörsgeologi samt uppgörande av ingenjörsgeologiska rapporter för Gullmarsplan, Sofia, Hammarby kanal och Sickla.

Utvidgningen av den blåa linjen påbörjades år 2019 och det är meningen att tunnelbanan trafikeras år 2030.

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och konstrueras ligger 900 meter inne i berget. På serviceplatån ska exempelvis lagrings- samt personalutrymmen placeras. I framtiden finns här kanske även Lapplands djupast belägna personalmatsal.  

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut det renade avloppsvattnet. Till det nya reningsverket i Blombacken ska totalt ca 20 km tunnlar för inkommande och utgående avloppsvatten samt infarter till avloppstunnlarna drivas i berget.

Till entreprenaden hör även de för säkerheten väsentliga schakten för nödutgångar och för underhåll; Finnås underjordiska pumpstation för tryckhöjning och tömning med tillhörande byggnader ovanför marken; samt konstruktionen av en ytterst krävande anslutning till en befintlig havstunnel. Havstunneln leder avloppsvattnet 15 kilometer ut i havet.

Under den allmänna projekteringsfasen var Rockplan även aktivt med då man sökte lämpliga områden för placeringen av reningsverket i Esbo. Fem olika områdens lämplighet analyserades.

Man uppskattar att projekten färdigställs sommaren 2021, år 2022 ska det nya reningsverket i Blombacken behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i till och med 100 000 år kan skydda kärnbränslet från mekanisk belastning.

Slutförvaringsutrymmena kommer att drivas 400 meter ner in i Olkiluotos urberg, slutförvaringskapslarna kommer att placeras in i borrade hål avsedda för kapslarna i slutförvaringstunnlarna. Den stadiga berggrunden har så gott som oföränderliga förhållanden och skyddar emot fluktueringar i temperaturen som sker på markytan.

Bergbrytninsarbeten påbörjades år 2016 och slutförvaringen av kärnbränslet ämnar man ta i bruk på 2020-talet.

Centralreningsverket i Sulkavuori

Byggandet av centralreningsverket i Sulkavuori inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast oföränderliga byggs centrareningsverket in i berget. Detta möjliggör en omgivning som är konstant likadan oberoende av årstiden, vilket reningsprocessen kräver för att fungera bra.

För att belasta miljön och vattendragen så lite som möjligt utnyttjar centralreningsverket de nyaste reningsteknikerna. Reningsverkets aktivslamanläggningprocess kompletteras med sandfiltrering och UV-desinficering. Det renade avloppsvattnet leds ut i Pyhäjärvi via en tunnel.

Hur tunneldrivningen avancerar kan följas via EMO (Environmental Monitoring Online) som är ett miljöuppföljningssystem utvecklat av Kalliotekniikka Consutling Engineers Oy.

Vid planeringen av Sulkavuoris centralreningsverk har man tagit i beaktande att anläggningen i framtiden ska kunna utvidgas.

Västmetron

Byggnationen av västmetron har varit ett av de mest omtalade projekten som utförts inom huvudstadsregionen. Till byggnationen av västmetron hörde 21 km nya spår samt 13 nya stationer, med andra ord räckte det till av arbete till flera olika konsultföretag.

Det första skedet av västmetrons projekt blev färdigt år 2017, samma år togs förbindelsen mellan Gräsviken och Mattby i bruk. Juha Salmelainen som arbetar på Rockplan var huvudansvarig för den bergtekniska projekteringen (PS-KAT). Byggnationen av förbindelsen mellan Gräsviken och Kägeludden projekterade vi tillsammans med Finnmap Infra sam WSP Finland Oy som en konsultkoalition vid namnet FKW.  

I det andra skedet byggs förbindelsen mellan Mattby och Stensvik. För planeringen och konsulteringen av projektet är konsultkoalitionen Sigma ansvarig, Sigma består av  Finnmap infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy.