Bergprojektering

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Världens första slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle byggs i Olkiluoto, Eurajoki. Det använda kärnbränslet kommer att packas i kopparkapslar som i till och med 100 000 år kan skydda kärnbränslet från mekanisk belastning.

Slutförvaringsutrymmena kommer att drivas 400 meter ner in i Olkiluotos urberg, slutförvaringskapslarna kommer att placeras in i borrade hål avsedda för kapslarna i slutförvaringstunnlarna. Den stadiga berggrunden har så gott som oföränderliga förhållanden och skyddar emot fluktueringar i temperaturen som sker på markytan.

Bergbrytninsarbeten påbörjades år 2016 och slutförvaringen av kärnbränslet ämnar man ta i bruk på 2020-talet.

Tammerfors Centralreningsverk

Byggandet av Tammerfors Centralreningsverket inleddes 2018 och tas i bruk år 2024. För att förhållandena för reningsprocessen ska vara möjligast oföränderliga byggs centrareningsverket in i berget. Detta möjliggör en omgivning som är konstant likadan oberoende av årstiden, vilket reningsprocessen kräver för att fungera bra.

För att belasta miljön och vattendragen så lite som möjligt utnyttjar centralreningsverket de nyaste reningsteknikerna. Reningsverkets aktivslamanläggningprocess kompletteras med sandfiltrering och UV-desinficering. Det renade avloppsvattnet leds ut i Pyhäjärvi via en tunnel.

Hur tunneldrivningen avancerar kan följas via EMO (Environmental Monitoring Online) som är ett miljöuppföljningssystem utvecklat av Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy.

Vid planeringen av Tammerfors Centralreningsverk har man tagit i beaktande att anläggningen i framtiden ska kunna utvidgas.

Västmetron

Byggnationen av västmetron har varit ett av de mest omtalade projekten som utförts inom huvudstadsregionen. Till byggnationen av västmetron hörde 21 km nya spår samt 13 nya stationer, med andra ord räckte det till av arbete till flera olika konsultföretag.

Det första skedet av västmetrons projekt blev färdigt år 2017, samma år togs förbindelsen mellan Gräsviken och Mattby i bruk. Juha Salmelainen som arbetar på Rockplan var huvudansvarig för den bergtekniska projekteringen (PS-KAT). Byggnationen av förbindelsen mellan Gräsviken och Kägeludden projekterade vi tillsammans med Finnmap Infra sam WSP Finland Oy som en konsultkoalition vid namnet FKW.

I det andra skedet byggs förbindelsen mellan Mattby och Stensvik. För planeringen och konsulteringen av projektet är konsultkoalitionen Sigma ansvarig, Sigma består av Finnmap infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy.

Nickby allaktivitetshall och skyddsrum

Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam. Allaktivitetshallen schaktades i Nickby centrum på 28 m djup. Vid behov kan allaktivitetshallen omvandlas till ett skyddsrum vars kapacitet räcker för 1800 personer.

Sporthallen som är i vardagligt bruk kan delas in i fyra delar, varav en kan isoleras med en ljudisolerande barriär. Under dagarna är hallen huvudsakligen i de närliggande skolornas användning, men tack vare hallens storlek är det även möjligt att hålla officiella innebandy- och handbollsmatcher i hallen. I läktaren finns det rum för 250 åskådare.

I samband med allaktivitetshallen finns det även olika mötesrum, ett cafe’ och ett gym.