Bergprojektering

Sundholmens kollager

I samband med Sundholmens kraftverk byggdes det på 2000-talet fyra underjordiska kollager som till de djupaste delarna ligger 120 m under havsytan. Då kollagret togs i bruk var det ett av de första av sitt lag i världen. Silorna är 65 meter höga, 40 meter breda och de rymmer 250 000 ton stenkol.

Formgivningen av lagren var en konsekvens av att man övergick till helautomation. De cylinderformade kolsilorna möjliggjorde utnyttjande av tyngdkraft i processen, denna form var även ur bergmekaniska skäl optimal. Genom att placera kolförvaren under jorden kunde utrymmet på markytan utnyttjas för kontors- och butiksutrymmen.

Helen har förbundit sig att gradvis avstå från användningen av stenkol och användningen av stenkol i Sundholmen upphör senast 2029. Vi väntar med intresse på hur de gamla underjordiska kolförvaren kommer att utnyttjas i framtiden!

Kakola värmepumpsanläggning

Kakolas värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärmen som uppstår från Kakolabackens vattenreningsverks avloppsvatten. Värmepumpsanläggningen producerar fjärrvärme samt fjärrkylning för fastigheter i Åbo. Värmepumpsanläggningen använder sig således av förnybar energi!

Värmepumpsanläggningen är bruten in i berget under marken i närheten av Kakolabackens vattenreningsverk. I samband med att värmepumpsanläggningen togs i bruk minskade användningen av fossila bränslen i området och samtidigt även utsläppen av växthusgaser, eftersom värmepumpsanläggningen delvis ersatte användningen av stenkol i Nådendals kraftverk.

Forskningsutrymmet ONKALO®

Det 450 m under markytan belägna forskningscentrumet ONKALO® förser forskarna med värdefull information om Olkiluotos berggrund och dess lämplighet som läge för slutförvaret av använt kärnbränsle. Här utförs exempelvis geologiska, hydrogeologiska och geokemiska undersökningar av berggrunden. Brytningen av utrymmet sker med den traditionella borrnings- och sprängningsmetoden.  Med hjälp av korta testtunnlar möjliggörs observationer av omgivningen och forskning utan att byggandet av slutförvaringsutrymmet störs.

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Viksbacka avloppsreningsverk

Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994. Reningsverket är Finlands och Nordens största reningsverk.

Reningsprocessen vid Viksbacka reningsverk baserar sig på aktivslammetoden, där man utnyttjar gaser som uppkommer (biogas) i samband med rötning av slam. Denna gas kan användas som energi.

Rockplan har varit med i både planeringen av reningsverket i berget samt även senare vid utvidgningen av reningsverket. I det senare utvidgningsskedet schaktades ytterligare utrymmen i bergen för att skapa plats för en biologisk slutfiltrering och för en ny processlinje. Under hela utvidgningen var reningsverket i bruk. Med hjälp av utvidgningen ökade kväveavläsningen till 70 % enligt myndigheternas krav.

Kittilägruvans huvudnivå 900

Planeringen av serviceplatån i Kittilä guldgruva, är det projekt som ligger djupast under havsytan. En ny serviceplatå som bryts och konstrueras ligger 900 meter inne i berget. På serviceplatån ska exempelvis lagrings- samt personalutrymmen placeras. I framtiden finns här kanske även Lapplands djupast belägna personalmatsal.  

Blombackens avloppstunnlar

Avloppstunnlarna i Blombackens reningsverk består av två tunnlar, en som leder in avloppsvattnet till reningsverket samt en som leder ut det renade avloppsvattnet. Till det nya reningsverket i Blombacken ska totalt ca 20 km tunnlar för inkommande och utgående avloppsvatten samt infarter till avloppstunnlarna drivas i berget.

Till entreprenaden hör även de för säkerheten väsentliga schakten för nödutgångar och för underhåll; Finnås underjordiska pumpstation för tryckhöjning och tömning med tillhörande byggnader ovanför marken; samt konstruktionen av en ytterst krävande anslutning till en befintlig havstunnel. Havstunneln leder avloppsvattnet 15 kilometer ut i havet.

Under den allmänna projekteringsfasen var Rockplan även aktivt med då man sökte lämpliga områden för placeringen av reningsverket i Esbo. Fem olika områdens lämplighet analyserades.

Man uppskattar att projekten färdigställs sommaren 2021, år 2022 ska det nya reningsverket i Blombacken behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och västra Vanda.