Vesihuolto

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa varten louhittiin 471 000 kuutiometrin kalliotila aivan Turun keskustan tuntumaan. Jätevedenpuhdistamo korvasi valmistuttuaan viisi vanhaa puhdistamoa ja sen ansiosta seudun jätevesien kuormitus mereen väheni 30–50 %. 

Puhdistuksessa eroteltavasta lietteestä valmistetaan biokaasua, jota hyödynnetään kaukolämmöksi. Kakolan lämpöpumppulaitos taas hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä. Vanhoissa arvokkaissa rakennuksissa toimiva Kakolan vankila loi oman haasteensa louhinnan toteutukselle. Puhdistamon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitiin erityisesti läheisyydessä oleva tiivis kaupunkiympäristö ja sijainti arvokkaan saaristomme sisäosassa

Kakolan lämpöpumppulaitos

Kakolan lämpöpumppulaitos hyödyntää Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jäteveden hukkalämpöä ja tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Energiansa lämpöpumppulaitos saa siis uusiutuvasta energialähteestä!

Kakolan lämpöpumppulaitos on louhittu maan alle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lämpöpumppulaitos vähensi valmistuttuaan alueen fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä, koska sen avulla voitiin korvata osittain kivihiilen käyttöä Naantalin voimalaitoksessa.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen kalliopuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994 ja se on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.

Viikinmäen puhdistamon prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään, jossa syntyvän lietteen orgaaninen aines hyödynnetään mädättämällä, josta muodostuvasta kaasusta tuotetaan energiaa.

Rockplan on ollut mukana niin Viikinmäen kalliopuhdistamon suunnittelussa kuin sen myöhemmässä laajennusvaiheessa. Laajennuksessa louhittiin tilaa uudelle biologiselle jälkisuodattimelle ja uudelle käsittelylinjalle, puhdistamon ollessa toiminnassa koko louhinnan ajan. Laajennuksen avulla laitoksen typenpoistoteho saatiin nostettua viranomaisten vaatimalle 70 prosentin tasolle.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit koostuvat puhdistamolle vievästä tulotunnelista sekä puhdistamolta pois vievästä purkutunnelista. Tulo- ja purkutunneleita sekä niihin liittyviä ajotunneleita louhitaan yhteensä noin 20 kilometriä.

Tunneleiden lisäksi urakkaan kuuluvat turvallisuuden kannalta olennaiset huolto- ja varapoistumiskuilut, kallion sisään rakennettava Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamo maanpäällisine kuilurakennuksineen sekä haastava liittyminen olemassa olevaan meripurkutunneliin. Meripurkutunneli ohjaa puhdistetut jätevedet 15 kilometrin päähän merelle.

Rockplan oli mukana myös yleissuunnitteluvaiheessa, kun uudelle jätevedenpuhdistamolle etsittiin Espoosta sopivaa sijoituskohdetta. Tarkastelussa oli viisi vaihtoehtoista sijoituskohdetta.

Urakoiden on arvioitu valmistuvan kesällä 2021. Vuonna 2022 uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Länsi-Vantaan alueilta.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo

Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja se on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuonna 2024. Tampereen seudun keskuspuhdistamo louhitaan kallioon, jotta puhdistamon käytölle voidaan luoda vakio-olosuhteet, jolloin puhdistusprosessit eivät häiriinny tai hidastu säävaihteluiden vuoksi.  

Suunniteltu keskuspuhdistamo hyödyntää uusimpia puhdistustekniikoita, jotta vesistöön kohdistuva vesistökuormitus voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Aktiivilieteprosessia täydennetään hiekkasuodatuksella ja UV-desinfioinnilla. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelin ja purkuputken avulla Pyhäjärveen.

Tampereen seudun keskuspuhdistamon louhinnan etenemistä voi seurata Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n kehittämän ympäristönseurantajärjestelmä EMO:n (Environmental Monitoring Online) kautta.

Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota sen mahdolliseen laajentamiseen tulevaisuudessa.