Kalliorakennesuunnittelu

Salmisaaren hiilivarastot

Salmisaaren voimalaitoksen yhteyteen 2000-luvun alussa rakennetut neljä maanalaista hiilivarastoa sijoittuvat syvimmillään 120 metriä merenpinnan alapuolelle. Valmistuessaan Salmisaaren maanalainen hiilivarasto oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Siilot ovat 65 metriä korkeita, 40 metriä leveitä ja niihin voidaan sijoittaa 250 000 tonnia kivihiiltä.

Hiilivarastojen muodon valinta oli seurausta täysautomaatioon päätymisestä. Lieriön mallinen hiilisiilo mahdollisti hiilen painovoimaisen käsittelyn, mutta oli myös kalliomekaanisista syistä optimaalinen. Sijoittamalla Salmisaaren hiilivarastot maan alle kallioon, saatiin entinen hiilikenttä vapautumaan liike- ja toimistokäyttöön.

Helen on sitoutunut lopettamaan kivihiilen käytön vaiheittain. Salmisaaren voimalaitoksen kivihiili on suunniteltu korvattavan vuoteen 2029 mennessä. Mielenkiinnolla odotamme, miten Salmisaaren maanalaiset tilat hyödynnetään tulevaisuudessa!

Kakolan lämpöpumppulaitos

Kakolan lämpöpumppulaitos hyödyntää Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jäteveden hukkalämpöä ja tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Energiansa lämpöpumppulaitos saa siis uusiutuvasta energialähteestä!

Kakolan lämpöpumppulaitos on louhittu maan alle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lämpöpumppulaitos vähensi valmistuttuaan alueen fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä, koska sen avulla voitiin korvata osittain kivihiilen käyttöä Naantalin voimalaitoksessa.

Tutkimustila ONKALO®

Maanalainen 450 metrin syvyyteen ulottuva kallioperän tutkimustila ONKALO® tarjoaa arvokasta tutkimustietoa Olkiluodon kallioperän soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Kallioperää tutkitaan muun muassa geologisesti, hydrogeologisesti ja geokemiallisesti.  Kohteen louhinta tapahtuu perinteisellä poraus-räjäytys-menetelmällä. Tutkimusperien avulla tutkimuksia ja olosuhteiden tarkkailua voidaan tehdä häiritsemättä loppusijoituslaitoksen rakentamista.

Miltä ONKALO® näyttää? Katso täältä!

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen kalliopuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994 ja se on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.

Viikinmäen puhdistamon prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään, jossa syntyvän lietteen orgaaninen aines hyödynnetään mädättämällä, josta muodostuvasta kaasusta tuotetaan energiaa.

Rockplan on ollut mukana niin Viikinmäen kalliopuhdistamon suunnittelussa kuin sen myöhemmässä laajennusvaiheessa. Laajennuksessa louhittiin tilaa uudelle biologiselle jälkisuodattimelle ja uudelle käsittelylinjalle, puhdistamon ollessa toiminnassa koko louhinnan ajan. Laajennuksen avulla laitoksen typenpoistoteho saatiin nostettua viranomaisten vaatimalle 70 prosentin tasolle.

Kittilän kaivoksen päätaso 900

Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin syvimmällä meren pinnasta käynnissä oleva hanke. Uusi Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin meren pinnasta syvimmällä käynnissä oleva hanke. Uusi kallioon louhittava ja rakennettava huoltotaso sijoittuu 900 metrin syvyyteen ja huoltotasolle tullaan sijoittamaan esimerkiksi varastoja ja sosiaalitiloja. Tulevaisuudessa täällä sijaitsee mahdollisesti Lapin syvimmällä oleva työpaikkaruokala!

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit koostuvat puhdistamolle vievästä tulotunnelista sekä puhdistamolta pois vievästä purkutunnelista. Tulo- ja purkutunneleita sekä niihin liittyviä ajotunneleita louhitaan yhteensä noin 20 kilometriä.

Tunneleiden lisäksi urakkaan kuuluvat turvallisuuden kannalta olennaiset huolto- ja varapoistumiskuilut, kallion sisään rakennettava Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamo maanpäällisine kuilurakennuksineen sekä haastava liittyminen olemassa olevaan meripurkutunneliin. Meripurkutunneli ohjaa puhdistetut jätevedet 15 kilometrin päähän merelle.

Rockplan oli mukana myös yleissuunnitteluvaiheessa, kun uudelle jätevedenpuhdistamolle etsittiin Espoosta sopivaa sijoituskohdetta. Tarkastelussa oli viisi vaihtoehtoista sijoituskohdetta.

Urakoiden on arvioitu valmistuvan kesällä 2021. Vuonna 2022 uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Länsi-Vantaan alueilta.