پروژه توسعه ی مرکز خرید کامپی2017-08-31T10:01:47+00:00

Project Description

پروژه توسعه ی مرکز خرید کامپی
کارفرما: شرکت پیمانکاری اس ار وی
وسعت: ۴۵۰۰۰۰ متر مکعب
شروع: ۲۰۰۰
تکمیل: ۲۰۰۶

مرکز کامپی روی ایستگاه مترو کامپی که یک گسل با بار سنگین و ضخامت ۸ تا ۹ متری میباشد ساخته شده است
ترافیک زیر زمینی در طول کار ساختمانی بدون گسیختگی ادامه یافت
خاکبرداری صخره ای جهت حفاری برای ساخت: ۲۲۰۰۰۰ متر مکعب
طراحی معماری، سازه صخره ای و طراحی سازه ای برای پارکینگ زیر زمینی و تسهیلات نگهداری؛ ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب