پارکینگ اتومبیل زیر زمینی هرمانی2017-08-31T09:56:23+00:00

Project Description

پارکینگ اتومبیل زیر زمینی هرمانی
کارفرما: توسعه تولید مسکن هلسینکی
اندازه: ۴۳۰۰۰ متر مکعب
شروع: ۲۰۰۶
تکمیل: ۲۰۱۰
پارکینگ اتومبیل زیر زمینی در ناحیه ی هرمانی جنوبی
فضا برای ۳۳۶ اتومبیل