پارکینگ اتومبیل زیر زمینی- اسا سنتر2017-08-31T10:03:19+00:00

Project Description

پارکینگ اتومبیل زیر زمینی- اسا سنتر
کارفرما: شرکت بیمه بازنشستگی وارما
مرکز پارکینگ صخره ای اسا سنتر ، دارای ۳۳۶ فضای پارکینگ، مسئولیت طراحی کلی، ۲۰۰۶-۲۰۰۹