مرکز ورزش های زمستانه زیر زمینی لپاویرتا2017-08-31T09:57:33+00:00

Project Description

مرکز ورزش های زمستانه زیر زمینی لپاویرتا
کارفرما: شهرداری لپاویرتا
اندازه: ۵۵۰۰۰ متر مکعب، ۸۵۰۰ متر مربع
شروع: ۲۰۰۰
تکمیل ۲۰۰۴

زیر هتل اسپا وسی لپیس ناحیه اسکی زیر زمینی واقع شده است که برای ورزش های زمستانی در همه ی زمان ها ، در طول سال طراحی شده است
فضای زیر زمینی تسهیلاتی را برای چندین فعالیت ورزشی ، مانند جلسات تمرین، مسابقات ، شامل تکنیک های مختلف اسکی کردن و همچنین برای فعالیت های آماتورها پیشنهاد می کند. همچنین این سالن می تواند برای مسابقات ورزش های یخی نیز تغییر شکل داده شود