مرکز دیتا حفاظت شده ایی ام پی2017-08-31T10:03:44+00:00

Project Description

مرکز دیتا حفاظت شده ایی ام پی
کارفرما: تله اپراتورس
وسعت: ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ متر مکعب
شروع: ۲۰۰۰
تکمیل: ۲۰۱۴

یک پالس الکترومغناطیسی ایی ام پی می تواند دستگاه های الکترونیکی حساس غیر حفاظت شده را از بین ببرد و از اینرو می تواند سریعا تامین برق و مخابرات را در منطقه ی وسیعی از جامعه از کار بیندازد یا فلج کند
با این وجود می توان در برابر یک انفجار ایی ام پی ، با ساخت مراکز داده های زیر زمینی واقع شده در داخل یک سازه حفاظتی با چارچوب پوشیده شده از فولاد محافظت کرد