مخزن زباله های هسته ای2017-08-31T09:52:57+00:00

Project Description

کارفرما: Posiva Oy

اندازه: تا عمق 437 متری، 400،000 متر مکعب

  • طراحی اصلی

2016- ادامه دارد