مخزن زباله های هسته ای2017-08-31T09:53:28+00:00

Project Description

مخزن زباله های هسته ای
کارفرما: پوسیوا ال تی دی
اندازه: تا عمق ۴۳۷ متری
تکمیل: دفن زباله قرار است در دهه ۲۰۲۰ شروع شود

طراحی ساختاری، معماری، مهندسی سنگ و مدل سازی بیم
سوخت هسته ای صرف شده درون کانیسترهای دفع در کارخانه کپسول سازی (encapsulation) بسته بندی می شود. سپس کانیسترها توسط یک آسانسور به درون مخزن زیر زمینی جابجا می شوند
در طول مراحل آماده سازی و اجرا، اطمینان می دهیم که دفع نهایی کاملا ایمن صورت پذیرد. دفع نهایی سوخت هسته ای مصرف شده در دهه ۲۰۲۰شروع خواهد شد و برای تقریبا یکصد سال ادامه خواهد یافت. مجوز ساخت در نوامبر ۲۰۱۵ اعطا شد