سایت تصفیه مرکزی ویکین مکی2017-08-31T09:58:34+00:00

Project Description

سایت تصفیه مرکزی ویکین مکی
کارفرما: اداره اب هلسینکی
طراحی سازه صخره ای کارخانه تصفیه مرکزی ویکین مکی برای فرایند حذف نیتروژن و توسعه ی ایستگاه آب، ۱۷۵۰۰۰ متر مکعب- بین سال های ۱۹۹۹-۲۰۰۱