سایت تصفیه مرکزی ناحیه تامپر2017-08-31T10:01:25+00:00

Project Description

سایت تصفیه مرکزی ناحیه تامپر
کارفرما: اداره تصفیه و فاضلاب شهر تامپر و حومه
کارخانه تصفیه مرکزی ناحیه تامپر ، بررسی برنامه ی عمومی، تحقیق در مورد شرایط سنگ و طراحی ساختمان های صخره ای، ۲۰۱۵