سایت تصفیه فاضلاب متسا سایریلا2017-08-31T10:01:02+00:00

Project Description

سایت تصفیه فاضلاب متسا سایریلا
کارفرما: اداره اب شهر میکلی
کارخانه تصفیه فاضلاب متسا سایریلا ، طراحی ساختمان سنگی، -۲۰۱۶