خط مترو غرب-از شهر هلسینکی به شهراسپو2017-08-31T09:54:11+00:00

Project Description

خط مترو غرب-از شهر هلسینکی به شهراسپو
کارفرما: لَنسی مترو ال تی دی
طول: ۲۱ کیلومتر، ۱۳ ایستگاه جدید
شروع: ۲۰۰۶
تکمیل: ۲۰۲۰
مترو در منطقه ی کلان شهری هلسینکی از روهولاهتی از طریق لاوتاساری به نیتوکومپو ادامه می یابد
در فاز اول، یک خط راه آهن 14 کیلومتری از روهولاهتی به نیتوکومپو شامل هشت ایستگاه جدید تکمیل خواهد شد
ایستگاه های کویوو ساری و لاوتاساری در هلسینکی واقع شده اند، و کیلانیمی ، دانشگاه التو ، تاپیولا ، اورهیلو پویستو ، نیتوکومپو و نیتوکومپو در نیتوکومپو واقع شده اند
امتداد ماتین کولا- کیون لاهتیمترو غرب در مرحله ی ساخت بعدی ، متشکل از هفت کیلومتر خواهد بود. ایستگاه های جدید عبارت خواهند بود از فینو، کایتا، سوکا، اسپون لاهتی، و کیون لاهتی
کل خط از ماتین کولا به و کیون لاهتی در سال ۲۰۲۰مطابق با برنامه تکمیل خواهد شد