خدمات زیست محیطی ناحیه هلسینکی-اچ اس وای2017-08-31T10:02:31+00:00

Project Description

خدمات زیست محیطی ناحیه هلسینکی-اچ اس وای
تونل های فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب بلومین مکی-شهراسپو ، فاز برنامه ریزی ساخت، طراحی ساختار سنگ، طراحی سازه و معماری، ۲۰۱۵ 
تونل های فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب بلومین مکی-شهراسپو ، بررسی برنامه ی عمومی، ۲۰۱۵-۲۰۱۷
تونل های فاضلاب کارخانه تصفیه فاضلاب بلومین مکی-شهراسپو ، برنامه ریزی عمومی سازه سنگی و صخره ای و زمین شناسی، ۲۰۱۰-۲۰۱۴
برنامه ریزی عمومی معماری و سازه ای، سازه صخره، طراحی ژئوتکنیکی، زمین شناسی شهر اسپو و برنامه ریزی شرایط کاری استفاده ی عمومی از تونل منطقه لپاوارا و سه شفت عمودی، طول کل تونل شامل تونل ترافیکی با طول تقریبی ۱۵۴۰ متر، ۲۰۱۱-۲۰۱۶