تونل های راه آهن و جاده وُساری2017-08-31T09:55:22+00:00

Project Description

تونل های راه آهن و جاده وُساری
کارفرما: موسسه حمل و نقل فنلاند
طول: تونل جاده ای به طول ۱۵۲۰متر، تونل راه آهن به طول ۶۰۰متر
شروع: ۲۰۰۲
تکمیل: ۲۰۰۸

سایت حفاری دو تونل جاده ای و یک تونل راه آهن تنها سایت واقع شده در فنلاند می باشد که دارای سه تونل حفاری شده کنار به کنار است
بعلاوه، همه ی فازهای اجرایی، مانند حفاری، پیچ کاری، شات کرتینگ و غیره به طور همزمان در همه ی سه تونل انجام شدند