تسهیلات آموزشی و رستوران زیر زمینی هوهماریس وارا2017-08-31T09:56:47+00:00

Project Description

تسهیلات آموزشی و رستوران زیر زمینی هوهماریس وارا
کارفرما: هوهماریس وارا لوما ال تی دی
مسئولیت طراحی کلی: طراحی معماری و مهندسی سنگ و طراحی سازه و ایمنی حریق و طراحی اچ وی ای سی ایی
اجرا شده در ۱۹۹۹-۲۰۰۲